2014 Oregon Student Wellness Survey

As of 3/1/16

Bullying, Harassment, Intimidation & Cyberbullying

heard
seen
rumor
bullied
race
sexual
lgbt
appear
friends
other
technology
a bully

County

8th
11th
8th
11th
8th
11th
8th
11th
8th
11th
8th
11th
8th
11th
8th
11th
8th
11th
8th
11th
8th
11th
8th
11th

Baker

76.9
72.4
65.7
46.9
74.3
72.4
50.5
40.4
7.5
5.1
11.4
11.1
16.8
9.1
34.6
19.4
21.7
20.4
24.5
16.2
23.1
14.1
na
na

Benton

69.5
67.9
42.7
29.4
70.1
69.9
45.1
36.4
11.2
7.4
8.4
9.5
9.4
6.8
26.3
16.8
18.3
15.2
23.4
14.4
13.0
13.5
na
na

Clackamas

76.4
73.7
56.6
47.6
72.6
75.0
52.7
42.1
13.1
9.3
12.1
12.9
13.0
6.6
30.7
22.7
21.8
17.1
26.1
19.3
19.0
15.4
na
na

Clatsop

82.2
77.7
74.5
64.2
79.0
76.0
57.6
44.7
5.6
10.1
11.7
7.8
11.3
5.0
36.4
19.0
25.0
12.9
26.8
19.1
21.2
15.6
na
na

Columbia

77.2
73.8
56.0
51.8
74.1
71.4
50.6
37.5
7.1
8.3
11.8
9.4
14.8
6.0
27.3
18.1
24.7
14.2
24.4
16.6
21.3
12.7
na
na

Coos

76.1
69.5
61.0
48.0
72.7
71.0
50.4
39.2
11.6
7.8
10.2
11.1
16.2
7.4
28.9
19.3
20.8
12.7
27.9
18.9
16.2
16.0
na
na

Crook

81.5
72.6
63.2
55.5
84.5
74.7
61.5
39.7
16.1
11.0
11.0
15.2
9.8
8.3
42.5
19.3
24.3
14.5
32.0
21.5
19.0
15.1
na
na

Curry

79.3
67.3
64.4
54.1
74.8
72.4
44.1
43.4
7.4
9.1
9.7
11.2
14.0
5.1
26.7
24.5
16.7
16.3
18.8
16.3
18.4
19.4
na
na

Deschutes

78.2
76.2
53.2
50.6
76.2
77.5
53.7
45.5
11.2
9.8
9.1
12.9
11.7
11.2
28.3
24.6
21.2
17.3
25.0
19.4
20.3
18.9
na
na

Douglas

81.0
80.9
66.5
62.5
75.8
81.0
52.5
47.2

8.1

8.7
13.2
12.8
18.6
8.4
32.2
26.2
23.4
17.8
25.8
21.8

21.5

19.3
na
na

Gilliam

na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na

Grant

85.7
84.6
65.3
51.9
81.6
82.7
40.8
42.3
10.2
3.8
10.2
13.5
10.2
9.6
26.5
23.1
14.6
15.4
22.4
15.4
18.4
17.3
na
na

Harney

65.6
71.4
56.2
45.7
65.1
73.5
37.5
37.1
3.1
5.7
3.2
14.3
6.3
5.9
12.7
14.3
12.7
14.3
25.4
24.2
12.5
28.6
na
na

Hood River

69.1
75.4
45.4
52.2
69.2
75.1
47.0
35.8
10.8
7.0
9.9
6.1
11.6
2.2
27.9
16.7

20.8

13.3
21.6
13.5
14.3
10.9
na
na

Jackson

77.0
69.9
60.9
46.2
74.9
70.8
54.0
38.8
12.5
9.1
12.2
10.3
15.8
7.6
31.8
19.1
24.0
16.7
26.4
15.0
18.5
14.4
na
na

Jefferson

76.2
72.8
59.4
55.0
77.2
76.1
56.4
35.0
14.9
10.0
7.9
6.7
13.9
4.4
31.7
21.8
21.4
15.0
25.0
15.3
17.8
9.4
na
na

Josephine

81.7
75.2
63.8
51.6
77.4
73.4
52.9
38.9
6.5
6.2
11.2
13.4
14.7
9.2
30.6
19.2
24.0
14.6
25.7
14.6
22.3
15.1
na
na

Klamath

76.3
68.3
60.3
50.0
74.0
72.0
54.5
41.1
14.7
9.1
14.9
12.9
17.6
10.2
35.6
24.8
28.1
16.5
27.0
17.1
19.6
14.2
na
na

Lake

65.6
70.0
50.8
30.0

77.0

80.0
52.5
34.0
6.6
8.0
11.5
12.0
14.8
8.0
37.7
22.4
21.3
8.0
34.4
10.0
26.2
10.0
na
na

Lane

76.4
68.4
54.0
44.8
73.1
70.3
50.1
41.0
11.4
9.2

10.4

11.5
13.3
7.4
31.4
24.3
22.4
16.6
26.5
17.7
17.9
13.7
na
na

Lincoln

67.9
60.9
47.6
36.9
66.3
65.8
49.3
32.5
9.3
7.3
8.9
8.6
10.7
8.2
27.1
15.9
22.0
10.0
25.9
13.2
17.0
13.4
na
na

Linn

74.4
68.6
55.0
44.4
72.4
68.8
48.8
41.1
11.3
11.2
10.8
12.7
15.5
8.9
29.2
22.2
21.4
15.2
25.4
15.4
17.1
14.0
na
na

Malheur

70.8
77.8
62.1
53.3
72.1
77.3
48.2
48.9
13.2
10.2
11.6
8.2
15.0
10.3
31.6
28.5
20.6
17.8
21.1
21.6
16.3
13.4
na
na

Marion

67.4
62.7
45.3
39.0
61.5
63.6
41.7
36.8
11.3
8.5
9.2
9.7
9.7
6.1
25.0
19.8
15.7
13.0
19.1
16.0
16.0
12.0
na
na

Morrow

75.6
76.0
59.7
53.1
72.6
70.5
46.8
42.7
9.7
16.7
9.7
16.7
12.2
6.3
29.3
22.9
15.6
17.7
25.0
16.7
17.7
11.5
na
na

Multnomah

75.4
71.3
59.8
49.9
69.6
69.6
46.1
37.8
13.0
10.2
9.7
8.5
10.9
5.8
26.0
19.4
17.7
12.7
21.1
14.3
15.7
13.8
na
na

Polk

67.2
70.8
47.6
41.7
68.1
71.1
47.9
36.9
17.8
11.3
11.4
10.5
12.0
6.8
33.5
17.5
20.7
15.7
19.5
17.7
14.4
13.5
na
na

Sherman

na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na

na

na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na

Tillamook

75.1
70.9
51.4
48.8
77.3
73.2
52.5
43.3
8.7
10.3
6.1
12.0
12.6
11.2
33.9
22.6
23.2
13.8
26.0
16.8
16.9
16.0
na
na

Umatilla

82.4
66.9
68.8
46.2
76.1
70.4
51.8
33.1
10.3
7.7
6.6
5.8
8.1
6.2
31.4
18.5
21.8
8.9
19.9
14.5
18.3
14.8
na
na

Unioin

78.8
77.7
63.1
48.5
75.7
77.3
53.2
41.4
10.4
7.1
13.9
10.7
11.1
8.1
28.2
21.5
22.2
16.8
25.9
20.0
20.7
11.7
na
na

Wallowa

na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na

na

na
na
na
na

Wasco

77.9
54.7
60.7
39.9

75.8

48.2
59.7
39.4
17.0
11.5
12.6
10.7
16.0

12.9

38.1
17.9
28.5
11.8
29.9
11.6
21.5
18.1
na
na

Washington

72.6
68.4
50.2
44.1
67.7
68.4
45.8
35.8
13.1
10.7
8.7
8.9
10.1
5.4
25.3
17.0
17.5
13.0
20.7

13.8

17.0
13.4
na
na

Wheeler

na
57.1
na
42.9
na
61.9
na
28.6
na
4.8
na
0.0
na
0.0
na
5.0
na
5.0
na

9.5

an
9.5
na
na

Yamhill

73.5
66.7
59.5
40.6
70.1
75.3
59.4
52.5
11.4
14.4
10.0
12.5
15.8
10.1
34.2
29.6
29.1
20.8
30.7

23.3

26.9
16.2
na
na

N. Cen. Health Dist

na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na

na

na
na
na
na

Oregon

74.7
70.1
55.5
46.4
70.8
70.8
49.1
39.5
11.9

9.6

10.2
10.5
12.3
7.0
28.7
20.7
20.4
14.7
23.5

16.5

17.9
14.3
na
na

Question

12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
na

Source: oregon.pridesurveys.com/counties.php?year=2013
*** Did not participate in the survey
Red - Above Oregon average
District participation by county